Triggery i diody lawinowe

Środa, Sierpień 15, 2011 Napisane przez Admin

triggery

Specjalnie do sterowania dwukierunkowych tyrystorów symetrycznych — triaków zo¬stały opracowane diody specjalne: bi-switch (bi-directional switch — dwukierunkowy wyłącznik) i diak (diodę ac switch — diodowy wyłącznik prądu przemiennego). Na rys. 1.24 przedstawiono schemat budowy i charakterystykę prądowo-napię- ciową diody bi-switch. Dioda ta jest zbudowana z pięciu warstw; w swoim działaniu od¬powiada parze równolegle, ale przeciwnie połączonych diod p-n-p-n. W zależności od polaryzacji przewodzi względnie blokuje jeden z dwóch zaworów diodowych. Tylko trzy warstwy wystarczają do działania również symetrycznie zbudowanej diody diak. Napięcie na diodzie po jej zapłonie zmniejsza się jednak o stosunkowo niewielką wartość U (rys. 1.25), nie dochodząc w pobliże punktu zerowego charakterystyki, jak to ma miejsce w diodzie bi-switch, czy diodzie p-n-p-n. Dlatego moc strat w diakach jest nieporównanie większa. Mogą być one zatem stosowane jako elementy wyzwalające (triggery) o stosunko¬wo krótkim czasie włączania. Przykładem diaka jest element produkcji czeskiej KR105.

Diody lawinowe

W diodach lawinowych (ang. avalanche diodes) jest wykorzystywane zjawisko lawino¬wego narastania prądu. Jeżeli w odpowiednio wykonanym elemencie półprzewodnikowym wytworzyć w kierunku zaporowym pole elektryczne na tyle silne, że nośniki ładunku uzyskają wystarczającą energię kinetyczną, by na skutek zderzeń z innymi związanymi w siatce krystalicznej nośnikami ładunku spowodować ich uwolnienie, nastąpi lawinowe, narastające powielanie wolnych nośników ładunku. Można zatem w takt napięcia zmiennego nałożonego na określone napięcie stałe spowodować powstawanie impulsów prądu. Diody lawinowe służą do generacji drgań bardzo wielkiej częstotliwości. Maksy¬malne moce uzyskiwane z pojedynczych diod wynoszą w zależności od sposobu pracy W celu zwiększenia mocy wyjściowej stosuje się szeregowe lub równoległe łączone zespoły diod. Moc zespołu jest sumą mocy poszczególnych diod.